Statut

Izvod iz Statuta

2019.

Na osnovu člana, 12. i 78., a u vezi 7. stav 2 Zakona o udruženjima (Sl.glasnik SRS br.51/09) i člana 30. Sporazumu Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije-Beograd (u daljem tekstu: Savez) Skupština Saveza radi usaglašavanja sa Zakonom o udruženjima , na sednici održanoj 21 .06.2010 .god., donela je :

STATUT

SAVEZA ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE

I

OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije je dobrovoljna, strukovna, nevladina i nedobitna organizacija, osnovana na; neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture- muzike, odnosno delatnosti muzike (interpretacija) i druge delatnosti u oblasti kulture (ostala muzička, govorna i sceneka izvođenja kulturnih programa), u koji se udružuju udruženja čiji su članovi umetnici-interpretatori narodne , zabavne, džez, rok i pop muzike (u daljem tekstu: "estradno-muzički umetnici) i izvođači kulturnih programa u muzičkim i scenskim delatnostima: vokalno i instrumentalno izvođenje kulturnih programa odnosno estradno- muzičkih i sličnih programa (u daljem tekstu:"izvođači"), a sve u skladu sa Ustavom, Zakonom i ovim Statutom.

U Savezu se usklađuju pojedinačni interesi estradno-muzičkih umetnika i izvođača kulturnih programa, odnosno njihovih udruženja sa javnim interesima, ciljevima i principima demokratskog društva.

Član 2.

Estradno-muzički umetnici i izvođači svoju delatnost ostvaruju na medijima: radija, televizije, diskografije, koncerti. kulturni programi, estradno-muzički i drugi slični programi, u zemlji i inostranstvu.


PREUZMI STATUT