Statut

Statut

2022.

Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije
- Reprezentativno udruženje u kulturi Broj: 86-1/21 Datum: 10. novemba r 2021.

Na osnovu člana 22. stav 4. Zakona o udruženji ma ("Službeni glasnik RS", br. 5 1/09, 99/1 1 - dr. zakon, 9911 1 - dr. zakon i 44118 - dr. zakon) i člana 22 . stav 4. alineja druga Statuta Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije Broj: 63/201 O od 20. decembra 2010. godine, Skupština Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije - Reprezentativnog udruženja u kulturi, na sednici održanoj 10. novembra 2021. godine, donosi

STATUT
SAVEZA ESTRADIO-MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE
-REPREZENTATIVNOG UDRUŽENjA U KULTURI

1. OSNOVNE ODREDBE
Član 1 .
Savez estradno-m uzič kih umetnika Srbije - Reprezentati vno udruženje u kulturi (u daljem tekstu: Savez) je dobrovoljna, strukovna, nevladi na i nedobitna organizacija, osnovana na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti kulture-muzike, odnosno područja kulture (interpretacija) i (izvođenje muzičkih, govornih, artističkih i scenskih kulturnih programa), u koji se udružuju udruženja čiji su članovi umetni ci i izvođač i narodne, zabavne, džez, rok i pop muzike (u daljem tekstu: "estradno-m uzički umetni ci") i izvođači kulturn ih programa u muzičkim i scenskim delatnostima: vokalno i instrumentalno izvođenje kulturnih programa odnosno estradno-muzičkih i sličnih programa ( u daljem tekstu: "izvođači"), a sve u skladu sa zakonom i Statutom Saveza (u daljem tekstu: Statut).
U Savezu se usklađuju pojedinačni interesi estradno-muzičkih umetnika i izvođača kulturnih programa, odnosno njihovih udruženja sa javnim interesima , ciljevima i princip ima demokratskog društva.
Član 2.
Estradno-muzič ki umetn ici i izvođač i svoju delatnost ostvaruju na medijima (radija, televizije, diskorrafije), koncertima, kulturnim programima, estradno­ muzičkim i drugim sličn im programima u zemlji i inostranstvu....


PREUZMI STATUT