Извод из Статута

ПРЕУЗМИ ИЗВОД

Ha основу члана, 12. и 78., a у вези 7. став 2 Закона о удружењима (Сл.гласник СРС бр.51/09) и члана 30. Споразуму Савеза естрадно-музичких уметника Србије-Београд (у даљем тексту: Савез) Скупштина Савеза ради усаглашавања са Законом о удружењима , на седници одржаној 21 .06.2010 .год., донела je :

СТАТУТ

САВЕЗА ЕСТРАДНО-МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

I

OCHOBHE ОДРЕДБЕ

Члан 1

Савез естрадно-музичких уметника Србије je добровољна, струковна, невладина и недобитна организација, основана на; неодређено време, ради остваривања циљева у области културе- музике, односно делатности музике (интерпретацијa) и друге делатности у области културе (остала музичка, говорна и сценека извођења културних програма), у који се удружују удружења чији су чланови уметници-интерпретатори народне , забавне, џез, рок и поп музике (у даљем тексту: "естрадно-музички уметници) и извођачи културних програма у музичким и сценским делатностима: вокално и инструментално извођење културних програма односно естрадно- музичких и сличних програма (у даљем тексту:"извођачи"), a све у складу са Уставом, Законом и овим Статутом.

У Савезу се усклађују појединачни интереси естрадно-музичких уметника и извођача културних програма, односно њихових удружења са јавним интересима, циљевима и принципима демократског друштва.

Члан 2.

Естрадно-музички уметници и извођачи своју делатност остварују на медијима: радија, телевизије, дискографије, концерти. културни програми, естрадно-музички и други слични програми, у земљи и иностранству.