ОДЛУКА О ЧЛАНСКОМ ДОПРИНОСУ ЗА 2019.

27. март 2019.

На основу члана 26. став 2. Савеза естрадно-музичких уметника Србије - СЕМУС - Извршни одбор СЕМУС-а на својој седници донео је дана 27.03.2019. године следећу
ОДЛУКУ
о годишњем чланском доприносу естрадно-музичких уметника и извођача СЕМУС-у за 2019. годину

 1. Годишњи члански допринос који плаћају непосредно СЕМУС-у самостални естрадно-музички уметници и извођачи, који се пријављују на обавезно здравствено и ПИО осигурање утврђује се у висини од 2,.000,00 динара за обављање задатака СЕМУС-а на заштити естрадно-музичких права и послова у складу са Статутом СЕМУС-а.
 2. Годишњи допринос који плаћају непосредно СЕМУС-у естрадно- музички уметници и извођачи и извођачи који се не пријављују на обавезно здравствено и ПИО осигурање (допунска делатност) утврђује се у висини од 500,00 динара за обављање задатака Савеза на заштити естрадно-музичких права и послова у складу са Статутом СЕМУС-а.
 3. Годишњи члански допринос из тачке 1. и 2. уплаћује се на текући рачун СЕМУС-а.

ПРЕУЗМИ ОДЛУКУ

ОДЛУКА О ЧЛАНАРИНИ ЗА 2019.

27. март 2019.

На основу члана 26. став 2. Статута Савеза естрадно-музичких уметника Србије — СЕМУС - Извршни одбор Савеза на својој седници одржаној дана 27.03.2019. године, донео је
ОДЛУКУ
о јединственој годишњој чланарини у удружењима у саставу СЕМУС-а за 2019. годину

 1. Утврђује се јединствена годишња чланарина у удружењима у саставу СЕМУС-а у износу од 3.000,00 динара коју плаћају естрадно- музички уметници и извођачи.
 2. Чланарина из тачке 1. ове Одлуке плаћа се уплатницом на текући рачун матичном удружењу.

  1. ПРЕУЗМИ ОДЛУКУ

   САОПШТЕЊЕ

   20. новембар 2018.

   На основу стручног мишљења Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 12.10.2018. године, Одбор за социјални дијалог образован на основу Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 23/15, 13/18 и 37/18), донео је, дана 30.10.2018. године Упутство за примену наведеног ПКУ, које је обавезно за све послодавце у угоститељству и естрадно-музичке уметнике и извођаче и органе контроле.
   Види Упутство и у ДОКУМЕНТИМА уз ПКУ, Типски уговор о извођачком раду (делу), Споразум о продужењу важења ПКУ, и Одлуку Владе РС о проширеном дејству ПКУ.

   ВИДИ И ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТЕ

   ОДЛУКА ВЛАДЕ СРБИЈЕ
   ПКУ ОБАВЕЗАН ЗА СВЕ ПОСЛОДАВЦЕ

   11. мај 2018.

   На основу члана 257. став 1, Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05,61/05,54/98, 32/1,3,75/14,13/17— УС и 113/17 и члана 43. став: 1. Закона о: Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 исправка, 101/07 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон);
   Влада доноси
                                                                                        ОДЛУКУ
                                                                                              I
   Посебан колективни уговор за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству ("Службени гласник РС", бр.23/15 и 13/18 — др. акт)-примењује се и на послодавце који нису чланови Уније послодаваца Србије и који нису учествовали у његовом закључењу.
                                                                                              II
   Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије".
   05 број 11-4153/2018
   У Београду, 10. маја 2018. године
   Влада
   Председник,
   Ана Брнабић, с.р.

   ПРЕУЗМИ ОДЛУКУ ВЛАДЕ

   ПРИМЕНОМ УГОВОРА ДО БОЉИТКА ЗА СВЕ У БРАНШИ

   30. април 2018.

   Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије и Унија послодаваца Србије закључили су у фебруару ове године Споразум о проду-жењу важења Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрад- но-музичких уметника и извођача у угоститељству за наредне три године почев од 22.02.2018. године и то је још један у низу доказа да овај синдикат који делује још од 1990. године, брине о свом чланству и да је један од ретких који успева да се избори за колективне уговоре, који нису само мртво слово на папиру, каже за Данас Драгиша Голубовић, председник овог синдиката.
   Он прецизира да је први колективни руговор потписан још 1997. године и да су касније побољшавали уговоре и стално унапређивали положај и статус, како овог синдиката тако и њихових чланова, а проширено дејство последњег колективног уговора је веома битно јер се на основу њега уноси ред у ову специфичну делатност, у области опорезивања и других давања држави и драстично се смањује сива зона деловања у делатности.
   Према том уговору послодавци из делатности угоститељства су обавезни да закључују типски уговор о извођачком раду (делу) са уметничким извођачима (који је објављен уз наведени ПКУ и на сајту Синдиката и СЕМУС-а). Истовремено самостални уметници и извођачи су позвани да се обрате репрезентативном удружењу (Савез естрадно-музичких уметника Србије) ради добијања јавне исправе - уверења по Закону о култури, објашњава Голубовић.
   Само репрезентативни Синдикат потписник наведеног уговора, у складу са чланом 199. став 3. Закона о раду и сходно члану 2. наведеног ПКУ, издаје потврде о статусу уметника и извођача који су запослени, пољопривредници, предузетници, пензионери, студенти и драга лица, која се ангажују по уговорима са послодавцем за естрадно- музичке програме у угоститељству.
   На овај начин се у складу са законским прописима легално врши ангажовање уметника и извођача народне забавне, џез и рок музике на читавој територији Републике Србије, каже председник Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије.
   Овакво деловање у корист чланова, делатности па и државе већ се приме- ћује по томе што се у пореске и касе ПИО улива много више средстава, а податак да имамо више од 5.000 чланова у области, где су углавном само појединци довољно говори о квалитету нашег рада, којег су препознали у последње време Министарство културе и и Унија послодаваца, Са Министарством смо имали једно време велики проблем, јер је претходни министар тврдио да ми њи ма "не припадамо" па нису ни хтели са нама да преговарају, што је апсурдно, јерје све време претходно, а ево и сада наш партнер за преговоре било Министарство културе, истиче Голубовић и додаје да синдикат којем је на челу непрестано обавештавамо музичаре и вокалне извођаче да један број удружења и појединаца одговорних лица у удруже¬њима, већ дуже време незаконито издаје јавне исправе (уверења и потврде) о статусу музичара и вокалних извођача и на тај начин чине кривична дела и кршења других законских прописа. Због тога су Савез естрадно-музичких уметника Србије и Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије поднели бројне кривичне пријаве, јер се таквим махинацијама мора стати на пут, јер проширено дејство колективног уговора онда нема сврху.

   Р. Д.

   Синдикални контролори и казне
   -Због неодговорних појединаца и неких назови удружења, који лове у мутном зарад ситне материјалне користи, често нам се обраћају наши чланови и представници из хотелијерства и угоститељства, али смо то већ добрано сузбили, и уз помоћ наших контролора који имају право да позову надлежне инспекције и проверавају да ли код реализатора догађаја постоји колективни уговор, да ли су јавне исправе, уверења и потврде, легални и да ли се неким фалсификатима угрожавају делатност и наши чланови, па и држава због избегавања плаћања оног што се мора и што је добро за све учеснике, каже Голубовић и подсећа да су казне за кршење ових прописа огромне, од 50.000 динара за појединце до два милиона динара за правно лице.
   ИЗВОР: Данас, 30. април 2018.

   ПРЕУЗМИ ЧЛАНАК ИЗ ДНЕВНИКА ДАНАС

   ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

   23. март 2018.

   Позивамо естрадно-музичке уметнике и извођаче и друга лица која учествују у реализацији и праћењу естрадно-музичких програма, концерата, фестивала, музичких сабора и манифестација, диско пројеката и радио – ТВ емисија да гласају за кандидате за Награду СЕМУС-а "ЕСТРАДНО-МУЗИЧКИ МЕНАЏЕР ДЕЦЕНИЈЕ" (2007-2017. године).
   Гласање се врши путем мејла:
   СЕМУС - semusbg@yahoo.com;
   Синдикат: sin.estradesrbije@gmail.com;
   или путем мејла, СМС порука, вибера, вац апа, у текстуалној или видео форми сарадника:
   ПИ АР СЕМУС-а и Синдиката: jovanovic.m.goran@gmail.com ; моб. тел: 065/30 500 70.
   Рок за гласање је 5. април 2018. године.

   ОДЛУКА О УСТАНОВЉЕЊУ НАГРАДЕ

   23. март 2018.

   Ha основу члана 7. и 26. Статута Савеза естрадно-музичких уметника Србије - Београд Извршни одбор, дана 14.03.2018. године, у циљу унапређења естрадно-музичке делатности као и одавања признања реализаторима естрадно-музичких пројеката и манифестација доноси


   О Д Л У К У
   о установљењу и додели признања - награде ЕСТРАДНО --МУЗИЧКИ МЕНАЏЕР ДЕЦЕНИЈЕ


   1. СЕМУС установлзава признање - награду "Естрадно-музички менаџер деценије" која се додељује у складу са одредбама ове Одлуке.

   2. Награда "Естрадно-музички менаџер деценије" додељује се менаџерима, организаторима, продуцентима и реализаторима који су у протеклој деценији континуирано поетигли изузетне резултате у организацији и продукцији естрадно-музичких програма и пројеката у следећим видовима презентације у Србији и/или иностранству:

   • Концерти, посебно самостални, турнеје естрадно-музичких уметника и/или ансамбла;
   • Музички фестивали, сабори и друге естрадно-музичке манифестације;
   • Диско пројекти;
   • Телевизијске и радио емисије.
   3. Одлучивање о награди за најуспешнијег менаџера дегценије врши се гласањем од стране естрадно-музичких уметника и извођача и других лица која учествују у реализацији и праћењу естрадно- музичке делатности путем мејла, CMC порука, вибера, вац апа, у текстуалној, аудио или видео форми у року од 21 дан од дана објављивања ове одлуке, односно позива на сајту СЕМУС-а и у средствима јавног информисања.

   4. Резултате гласања пратиће Комисија за естрадно-музичке награде која ће no завршетку гласања констатовати резултате и саопштити добитника награде - признања.

   5. Комисија ће утврдити облик награде - признања и текст дипломе уз награду.

   6. Награда ће добитнику бити уручена на свечан начин и јавно објављена у средствима информисања.

   7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

   Председник СЕМУС
   Драгиша Голубовић

   ПРЕУЗМИ ОДЛУКУ

   ПРОДУЖЕНО ВАЖЕЊЕ ПКУ

   23. фебруар 2018.

   Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије и Унија послодаваца Србије закључили су дана 08.02.2018. године Споразум о продужењу важења Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству за наредне три године почев од 22.02.2018. године (види "Службени гласник РС", бр. 13/18).
   Позивају се послодавци из делатности угоститељства да закључују типски уговор о извођачком раду (делу) са уметничким извођачима (који је објављен уз наведени ПКУ и на сајту Синдиката и СЕМУС-а).
   Позивају се самостални уметници и извођачи да се обрате репрезентативнoм удружењу (Савез естрадно-музичких уметника Србије) ради добијања јавне исправе – УВЕРЕЊА по Закону о култури.
   Само репрезентативни Синдикат потписник наведеног ПКУ, у складу са чланом 199. став 3. Закона о раду сходно члану 2. наведеног ПКУ, издаје ПОТВРДЕ о статусу уметника и извођача који су запослени, пољопривредници, предузетници, пензионери, студенти и друга лица која се ангажују по уговорима са послодавцем за естрадно-музичке програме у угоститељству.
   На овај начин се у складу са законским прописима легално врши ангажовање уметника и извођача народне забавне, џез и рок музике на читавој територији Републике Србије.
   У Београду, 23. 2.2018.

   ПРЕУЗМИ СПОРАЗУМ

   ВЕСТИ – ОБАВЕШТЕЊЕ

   8. децембар 2017.

   Савез естрадно-музичких уметника Србије, репрезентативно удружење у култури, по први пут, додељује ЕСТРАДНО-МУЗИЧКУ НАГРАДУ СРБИЈЕ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО истакнутим естрадно-музичким уметницима у знак признања за изузетан свеукупан допринос естрадно-музичкој уметности.
   Добитници овог признања су континуирано допринели унапређењу и презентацији наше народне и забавне музике у свим медијима (фестивали, сабори, концерти, емисије радија и телевизије, диско продукције), у земљи и иностранству. Међу добитницима овог значајног признања су и: Предраг Живковић – Тозовац, Ђорђе Марјановић, Војислав - Бубиша Симић, Љубиша Павковић, Бранко Белобрк, Борислав – Боки Милошевић, Мира Васиљевић, Јордан Николић, Звонко Богдан, Радмила Караклајић, постхумно: Предраг – Цуне Гојковић, Мики Јевремовић.
   Савез естрадно-музичких уметника Србије доделиће ЕСТРАДНО-МУЗИЧКУ НАГРАДУ СРБИЈЕ естрадно-музичким уметницима за изузетне успехе у естрадно-музичкој уметности. Међу добитницима су: Здравко Чолић, Светлана – Цеца Ражнатовић, Аца Лукас, Неда Украден, Зорица Брунцлик, Мирољуб Аранђеловић – Кемиш, Жарко Данчуо, Мира Шкорић, Митар Мирић, Милан Прунић, Бојан Суђић, Слободан Мулина...
   Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије (основан 1990. године) додељује ПОВЕЉУ СИНДИКАТА у знак признања за изузетан допринос у развоју естрадно-музичке делатности једном броју функционера у систему Савеза самосталних синдиката Србије, министарстава, радио и ТВ станицама у Републици Србији као и појединцима који су својим дугогодишњим успешним радом допринели остваривању циљева и спровођењу акцији нашег Синдиката, а посебно на заштити радно-музичких права.
   Свечаност уручивања наведених признања обавиће се у Београду, дана 12.12.2017. године, са почетком у 13 сати у сали Савеза самосталног синдиката Србије, Трг Николе Пашића 5 – II спрат.

   Молимо вас да ваши новинари присуствују и обавесте о овом догађају.
   С поштовањем,
   Секретар Савеза
   Илија Радуловић
   Председник Синдиката
   Драгиша Голубовић

   ВЕСТИ – ОБАВЕШТЕЊЕ

   24. април 2017.

   Удружење "ИЗВОР" за заштиту народне музике – Београд, Рашка Павловића 28, није чланица Савеза естрадно-музичких уметника Србије одлуком СЕМУС-а од 14.12.2016. године због грубог кршења Општих аката и одлука СЕМУС-а и непоштовања законских прописа.
   Против одговорног лица Удружења "Извор" Милуна Милојевића – Лунета СЕМУС и Синдикат су поднели кривичну пријаву због издавања незаконитих јавних исправа – потврда музичарима у којима се позива неовлашћено на одредбе Закона о култури и Посебног колективног уговора за естрадно-музичку делатност.
   Наиме, Удружење "Извор" није репрезентативно удружење у култури из члана 56. Закона о култури нити може да врши поверене послове из члана 67. тог Закона, односно да утврђује статус, води службену евиденцију и издаје јавне исправе уверења – потврде музичарима. Ова законска овлашћења има само Савез естрадно-музичких уметника Србије са статусом репрезентативног удружења у култури и Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије (види њихове сајтове).
   Обавештавајући о незаконитом раду Удружења "Извор" – Београд позивамо музичаре да се ради утврђивања статуса и добијања законских јавних исправа уверења – потврда јаве удружењима у саставу Савеза естрадно-музичких уметника Србије (види списак удружења на сајту Савеза), како би легално могли да обављају своју делатност.

   ЕСТРАДА ДОБИЈА КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

   19. април 2017.

   На седници Савета дато је и зелено светло да се после више од годину дана потпише проширено дејство колективног уговора за радно ангажовање естрадних уметника у угоститељству. Проблем у овој области је настао када се Министарство културе прогласило ненадлежним за естраду уз образложење да то није њихов ресор.
   - Потписивање значи да ће од сада и за певаче и музичаре у кафанама важити одређена правила игре, односно ко може да ради а ко не, да нема социјалног дампинга и нелојалне конкуренције - каже Душко Вуковић, потпредседник већа СССС.
   - Сада ће морати да их поштују и они који нису чланови синдиката или газде ресторана који нису у Унији послодаваца Србије. Тако ће се уједначити економска позкција свих угоститеља и естрадних уметника.
   Извор: Вечерње новости

   ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛНИ ТЕКСТ

   ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ СИНДИКАТА

   10. фебруар 2017.

   На основу члана 36. став 1. тачка 13) Статута Самосталног синдиката естрадних уметника и извођача Србије – Београд Републички одбор, на предлог Комисије за награде, на седници одржаној 14.12.2016 године је, једногласно, донео

   О Д Л У К У
   о додели
   ПОВЕЉЕ СИНДИКАТА

   Додељује се Повеља Синдиката у знак признања за изузетан допринос развоју естрадно-музичке делатности следећим естрадно-музичким уметницима и извођачима, организацијама, радио и телевизијским станицама и појединцима, и то:

   1) ФУНКЦИОНЕРИ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, СИНДИКАТА И ПОСЛОДАВАЦА

   1. Проф. Др ВЛАДИМИР МАРИНКОВИЋ – потпредседник Народне скупштине РС
   2. РАСИМ ЉАЈИЋ – подпредседник Владе и министар трговине, туризма и телекомуникација
   3. АЛЕКСАНДАР ВУЛИН – министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
   4. ЗОРАН ЛАЗИЋ – помоћник министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у области рада
   5. ЉУБИСАВ ОРБОВИЋ – председник ССС Србије
   6. ТОМИСЛАВ МИЛЕНКОВИЋ – бивши министар рада и председник ССС Србије, почетком 90-тих
   7. СЛОБОДАН ЛАЛОВИЋ – бивши министар рада и шеф Одељења за правна питања у Савезу самосталних синдиката Србије
   8. МИЛОРАД ВУЈАСИНОВИЋ – предсдник Синдиката удружења пензионера Србије и бивши председник ССС Србије
   9. ЗОРАН МАЛЕНОВИЋ – бивши председник Самосталног синдиката пољопривреде, прехрамбене, дуванске индустрије и водопривреде Србије
   10. БРАНИСЛАВ ПАВЛОВИЋ – председник Синдиката образовања Србије у предходном мандату
   11. СРБИЈАНКА РАФАИЛОВИЋ – бивша подпредседница Већа СССС
   12. МИЛОРАД МИЈАТОВИЋ – бивши подпредседник Већа СССС
   13. ТОМИСЛАВ БАНОВИЋ – подпредседник Већа СССС, председник Савеза самосталних синдиката Београда и бивши председник ССС Србије
   14. ДУШКО ВУКОВИЋ – подпредседник Већа ССС Србије
   15. ЊЕГОШ ПОТЕЖИЦА – подпредседник Већа СССС и председник Синдиката управе Србије
   16. ЗОРАН ВУЈОВИЋ – потпредседник Већа ССС Србије и председник Самосталног синдиката металаца Србије
   17. РАДОМИР СТЕВИЋ – председник Самосталног синдиката шумарства и прераде дрвета
   18. Др ЗОРАН САВИЋ – председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије
   19. РАДОМИР ТОПАЛОВИЋ – председник Самосталног синдиката трговине Србије
   20. ДРАГАН ЗАРУБИЦА – председник Самосталног синдиката пољопривреде, прехрамбене, дуванске индустрије и водопривреде Србије
   21. ДРАГАНА ЂОРЂЕВИЋ – председница Самосталног синдиката културе Србије
   22. СВЕТОЗАР ЕРЦЕГОВАЦ – бивши председник Самосталног синдиката комуналних делатности
   23. МИЉЕНКО СМИЉАНИЋ – бивши председник СССС (постхумно)
   24. ЧЕДОМИР ЈАКШИЋ – бивши председник Синдиката друштвених делатности (постхумно)
   25. НЕБОЈША АТАНАЦКОВИЋ – председник Уније послодаваца Србије
   26. ЖАРКО ШАКИЋ – секретар за чланство Уније послодаваца Србије
   27. СТЕВАН РОДИЋ – председник ИО сектора угоститељства и туризма Уније послодаваца Србије
   28. ЖЕЉКО СИМИЋ – начелник матичне евиденције у Републичком фонду ПИО
   29. Проф. Др ДАРКО МАРИНКОВИЋ – научни радник и публициста синдикализма
   2)ЕСТРАДНО-МУЗИЧКИ УМЕТНИЦИ И ИЗВОЂАЧИ
   1. ЛЕПА ЛУКИЋ
   2. ВЕРА МАТОВИЋ
   3. АНА БЕКУТА
   4. ЗОРИЦА БРУНЦЛИК
   5. МИРОЉУБ АРАНЂЕЛОВИЋ – КЕМИШ
   6. ГОРДАНА СТОЈИЋЕВИЋ-ЈАНКОВИЋ
   7. СНЕЖАНА БЕРИЋ – ЕКСТРА НЕНА
   8. МЕРИМА ЊЕГОМИР
   9. СНЕЖАНА ЂУРИШИЋ
   10. ЖЕЉКО ЈОКСИМОВИЋ
   11. ДОБРИВОЈЕ ТОПАЛОВИЋ
   12. НАДА ОБРИЋ
   13. ИЗВОРИНКА МИЛОШЕВИЋ
   14. МИРОЉУБ – МИЋА ЈАНКОВИЋ
   15. РАДОШ – РАША ПАВЛОВИЋ
   16. РАДОЈЕ – РАДЕ ЈОРОВИЋ
   17. МИЛЕНКО БОЖИЋ
   18. МИЉКО ВИТЕЗОВИЋ
   19. ИЛИЈА РАДУЛОВИЋ
   20. МИЛИСАВ – МИКИ ТОДОРОВИЋ
   21. ВЕСЕЛИ – ВЕСКО МАРКОНАТО
   22. ЗОРАН РАДОИЧИЋ
   23. ДАМЊАН АНДРИЋ
   24. БОШКО НИКОЛИЋ
   25. ГОРАН ЈОВАНОВИЋ
   26. БЛАЖЕНКО – БЛАЖО МИЛУТИНОВИЋ
   27. ГОРАН СИМИЋ
   28. ЉИЉАНА ИЛИЋ
   29. СВЕТИСЛАВ МИШКОВИЋ
   30. РУЖИЦА МИЛОВАНОВИЋ
   31. ВИТОМИР КОВАЧЕВИЋ
   32. САША СТОЈАНОВИЋ
   33. ЖЕЉКО ФРАНИЋ
   34. РАДМИЛА ЂОРЂЕВИЋ
   35. ДЕЛФА СТОИСАВЉЕВИЋ
   36. ЉУБИНКА ПЕТКОВИЋ
   37. БОБАН КОСТИЋ
   38. ДЕЈАН КОСТИЋ
   39. СРЂАН СТАРЧЕВИЋ
   40. ЖАРКО АЛЕКСИЋ
   41. ИВАН СТЕФАНОВИЋ
   3) МЕДИЈИ И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПОЈЕДИНЦИ
   1. РАДИО БЕОГРАД – МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА
   2. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ – ТРИ БОЈЕ ЗВУКА
   3. ПРОДУКЦИЈА ГРАМОФОНСКИХ ПЛОЧА РТС
   4. ПИНК ТЕЛЕВИЗИЈА
   5. РАДИО И ТВ БН БИЈЕЉИНА
   6. ДМ САТ ПОЖАРЕВАЦ
   7. ТВ МЕЛОС КРАЉЕВО
   8. ПРОДУКЦИЈА ГРАНД – БЕОГРАД
   9. РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА РС – БАЊАЛУКА
   10. СРЕМСКА ТЕЛЕВИЗИЈА – ШИД
   11. ТЕЛЕВИЗИЈА МОСТ – КОСОВСКА МИТРОВИЦА
   12. ТЕЛЕВИЗИЈА ПАЛМА – ЈАГОДИНА
   13. ТВ ДУГА ПЛУС – ЗЕМУН
   14. САТ ТВ – ПОЖАРЕВАЦ
   15. РАДИО МОРАВА – ЈАГОДИНА
   16. РАДИО КУЛА – ВАЉЕВО
   17. РАДИО ВЛАДИМИРЦИ
   18. РАДИО БУМ БУМ – БЕОГРАД
   19. РАДИО РОМ – ОБРЕНОВАЦ
   20. ХИТ РАДИО – ПОЖАРЕВАЦ
   21. РАДИО АНТЕНА – КРУШЕВАЦ
   22. РАДИО ЈАВОР – ИВАЊИЦА
   23. РАДИО МИГ – БОБОВА
   24. РАДИО ГРАЧАНИЦА
   25. ФЕСТИВАЛ ВЛАШКЕ МУЗИКЕ "ГЕРГИНА" – НЕГОТИН
   26. СЕЗАМ ПРОДУКЦИЈА
   27. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР – ЈАГОДИНА
   28. ЛИСТ ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ – БЕОГРАД
   29. ЛИСТ КУРИР – БЕОГРАД
   30. ЛИСТ ИНФОРМЕР – БЕОГРАД
   31. АГЕНЦИЈА "МБ" – БЕОГРАД
   32. АГЕНЦИЈА "С ЕСТРАДА" – БЕОГРАД
   33. АГЕНИЈА "МЕЛОС ЕСТРАДА" – БЕОГРАД
   34. ПЕТАР ТРАЈКОВИЋ
   35. АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ
   36. СТАНА РАДИША
   37. БРАНКИЦА НОВОВИЋ
   38. САЊА ЂУРИЋ
   У Београду, 14.12.2016. године
   Број 31/678
   Председник Синдиката
   Драгиша Голубовић, с.р.

   ОБАВЕШТЕЊЕ

   9. februar 2017.

   1) Савез естрадно-музичких уметника Србије, репрезентативно уметничко удружење у култури (основан 1969. године), који у свом саставу има 25 удружења у градовима Србије, након 25 година доделио је ЕСТРАДНО-МУЗИЧКУ НАГРАДУ СРБИЈЕ. Ова награда додељује се естрадно-музичким уметницима и ауторима емисија за изузетне успехе у естрадно-музичкој уметности, који су континуирано допринели унапређењу и презентацији наше народне и забавне музике у свим медијима (фестивали, сабори, концерти, емисије радија и телевизије, диско продукције), у земљи и иностранству.

   На предлог Комисије за награде Извршни одбор Савеза је донео одлуку да се додели 62. ЕСТРАДНО-МУЗИЧКИХ НАГРАДА (види одлуку СЕМУС-а на сајту).

   2) Савез, такође у складу са Правилником за утврђивање статуса уметника додељује ДИПЛОМУ О СТАТУСУ УМЕТНИКА, оним естрадно-музичким уметницима и истакнутим естрадно-музичким уметницима који су овај трајни статус стекли по испуњењу услова обављања естрадно-музичке уметности преко 25 година жене и 30 година мушкарци. На основу предлога Уметничке комисије Савеза Извршни одбор Савеза је доделио 82 Дипломе. Добитници Диплома су естрадно-музички уметници који су допринели својим континуираним уметничким радом неговању и ширењу наше народне и забавне музике у земњи и иностранству.

   3) Репрезентативни Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије (основан 1990. године), који делује у систему Савеза самосталних синдиката Србије, по први пут је доделио ПОВЕЉУ СИНДИКАТА у знак признања за изузетан допринос развоју естрадно-музичке делатности и заштити радно-музичких права естрадно-музичких уметника и извођача. Повеље су додељене и једном броју функционера гранских синдиката у систему Савеза самосталних синдиката Србије, Уније послодаваца Србије, радио и ТВ станицама у Републици Србији и Републици Српској, као и појединцима који су својим дугогодишњим успешним радом допринели остваривању циљева и спровођењу акција нашег Синдиката, а посебно заштити радно-музичких права. На предлог Комисије за награде Републички одбор Синдиката донео је одлуку да се додели 108 ПОВЕЉА СИНДИКАТА појединцима и институцијама (види Одлуку Републичког одбора Синдиката на сајту).

   Повеља Синдиката је додељена и г-дину Александру Вулину, министру за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, г-дину Зорану Лазићу, помоћнику министра у том Министарству, г-дину Расиму Љајићу министру за трговину, услуге и телекомуникације, г-дину Небојши Атанацковићу, председнику Уније послодаваца Србије и г-дину Љубисаву Орбовићу, председнику Савеза самосталних синдиката Србије.

   На крају, Савез естрадно-музичких уметника Србије, спроводећи, превасходно, одредбе Закона о култури на регулисању статусних питања естрадно-музичких уметника и извођача и Самостални синдикат естрадних уметника Србије спроводећи одредбе Закона о раду и Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству доприносиће и даље унапређењу естрадно-музичке делатности и уметности. Свакако да се од свих нас очекује да се укључимо у ову активност како би омогућили ефикаснији даљи развој ове делатности културе у нашем друштву.

   Повеље, Награде и Дипломе уручили су Драгиша Голубовић, председник Синдиката и Мирољуб – Мића Јанковић, подпредседник Савеза на пригодној свечаности дана 14.12.2016. године у Дому Синдиката Србије – Београд.

   ОБАВЕШТЕЊЕ О КРШЕЊУ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА

   4. новембар 2016.

   Обавештавамо музичаре и вокалне извођаче да један број удружења и појединаца одговорних лица у удружењима већ дуже време незаконито издаје јавне исправе (уверења и потврде) о статусу музичара и вокалних извођача и на тај начин чине кривична дела и кршења других законских прописа.
   Савез страдно-музичких уметника Србије и Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије због наведеног поднели су кривичне пријаве надлежним тужилаштвима против следећих:


   - Удружења рок музичара Србије – Београд – против Цветковић Предрага, председника Удружења
   - Удружења "Маестро интернационал" – Београд – против Трифуновић Зорана, председника Удружења
   - Небојше Алексића, секретара Удружења естрадних уметника и извођача Шумадије, "Крагујевац концерт" – Крагујевац
   - Цветковић Мирјане и Миловановић Мирољуба (председника) из Удружења музичких стваралаца и извођача "Морава-концерт" из Јагодине, које није чланица Савеза, (због фалсификовања јавне исправе – потврде Синдиката)7
   - Поднета је опомена пред тужбу Андрији Бајићу, председнику Удружења естрадних уметника и извођача Србије – Београд (види Саопштење Синдиката од 08.09.2016. године) због нетачног и узнемирујућег давања писаних обавештења путем друштвених мрежа и навођења музичара и вокалних извођача да не примењују законске прописе и важећи Посебан колективни уговор који је закључио наш Синдикат са Унијом послодаваца Србије ("Службени гласник РС", бр. 23/15).
   - Посебно указујемо да је против Удружења музичара џеза, забавне и рок музике Србије - Београд поднета тужба надлежном Управном суду у Београду због противзаконитог издавања уверења лицима која нису самостални извођачи (нису пријављени на ПИО по основу естрадно-музичке делатности), што није у складу са Законом о култури.


   У овом судском поступку биће и удружења која су закључила споразуме о сарадњи са наведеним удружењем или са њим сарађују о нелегалном утврђивању статуса музичара и вокалних извођача и издавању незаконитих јавних исправа – уверења:
   - Удружење естрадних уметника и извођача Србије – Београд
   - Удружење естрадних уметника и извођача Шумадије "Крагујевац – концерт" – Крагујевац
   - Удружење џеза, забавне и народне музике – Бор
   - Удружење музичара из Лознице


   Позивамо музичаре и вокалне извођаче да се ради утврђивања њиховог законског статуса (види Закон о култури и ПКУ на сајту Савеза и Синдиката) јаве удружењима у саставу Савеза естрадно-музичких уметника Србије (види списак удружења на сајту Савеза где су и синдикалне подружнице нашег Синдиката), како не би имали проблема код радног ангажовања.

   САОПШЕЊЕ

   8. септембар 2016.

   Поводом најновијег лажног и узмениравајућег обавештења "за све музичаре и певаче" датог на сајту Удружења есрадних уметника (и извођача) Србије од стране председника Андрије Бајића, у циљу правилног и тачног обавештења естрадно-музичких уметника и извођача Синдикат естрадних уметника и извођача Србије, даје следеће Саопштење:
   1. Саопштење наведеног председника Удружења је тотална дезинформација и позив на кршење закона и подзаконских аката и ако је "музичари и певачи" прихвате могу имати само штете и бити кажњени заједно са својим послодавцима – угоститељима у смислу Закона о раду, а ове казне нису мале. (Види члан 199. став 2. и 3, члан 273. тачка 1) и 278. тачка 1).

   Ово се односи и на неспровођење oдредаба Посебног колективног уговора за радно ангажовање естрадно-музичких уметника и извођача у угоститељству ("Службени гласник РС", бр. 23/15) којим је прописано чланом 4. следеће:
   "Извођач може бити радно ангажован у естрадно-музичком програму код послодавца и остваривати права утврђена овим посебним колективним уговором, под условом да има уверење – потврду из члана 2. овог уговора, издатих од надлежних организација за текућу годину.
   Извођач је дужан да уверење – потврду (копију) из става 1. овог члана, достави послодавцу, односно посреднику – агенцији (у даљем тексту: посредник), приликом закључења Уговора о извођачком раду – делу у који се уписује број уверења – потврде и исти се прилаже уз Уговор.
   Извођач је дужан да уверење – потврду (копију) из става 1. овог члана Уговора о радном ангажовању стави на увид инспекцијским службама и овлашћеном предствнику (контролору) репрезентативног синдиката који је закључио овај посебан колективни уговор.
   Послодавац је дужан да Синдикату обезбеди приступ подацима и информацијама неопходним за обављање синдикалних активности, а посебно везаних за примену одредаба овог посебног колективног уговора (сходно члану 210. Закона о раду).
   Посредник (агенција) у радном ангажовању естрадно-музичких извођача код послодавца, такође има обавезу, као и послодавац из става 4. овог члана, ако непосредно исплаћује хонорар извођачу."


   2. Значи, представници Синдиката (контролори) који имају службене легитимације и овлашћење Синдиката су овлашћени да врше контролу примене наведеног Посебног колективног уговора и достављају Синдикату записнике о контроли и копије разних уверења и потврда које издају удружења која по Закону нису овлашћена да то чине. Синдикат на основу тога подноси пријаве надлежним инспекцијама пореских управа и инспекцијама рада. Овај систем контроле увелико функционише и бројни су примери кажњавања послодаваца и затварања угоститељских објеката као и захтева контролних органа да самостални музичари прибаве уверења од овлашћених Савеза естрадно-музичких уметника Србије или Удружења музичара џеза, забавне и рок музике Србије, као репрезентативних удружења у култури.

   Музичари који нису преко наведених организација пријављени на пензијско и инвалиднсо осигурање а обављају естрадно-музичку делатност могу добити потврде од стране репрезентативног Синдиката (који делује у саставу Савеза Самосталних Синдиката Србије), као потписника наведеног Посебног колективног уговора (види члан 2. ПКУ).
   3. Тачни су једино наводи наведеног председника Удружења да "заступници СОКОЈ-а немају право да (музичаре) легитимишу и сликају ваше лиценце и чланске карте својим телефонима "али то право имају представници (контролори) Синдиката, јер према члану 210. послодавац је дужан да им "омогући приступ подацима и информацијама неопходним за обављање синдикалних делатности". Ти подаци су уговор о извођачком раду (делу) и копије уверења – потврда музичара који се прилажу уз тај појединачан уговор (објављен је уз ПКУ у наведеном "Службеном гласнику РС"). У случају да послодавац или извођач не дозволи приступ документима и идентификацији може се обезбедити и асистенција МУП-а што се у пракси и дешавало.
   4. Желимо да укажемо музичарима да Удружење естрадних уметника и извођача Србије захваљујући незаконитом поступању његовог представника прибавља нелегално за музичаре уверења преко Удружења музичара џеза, забавне и рок музике Србије који не обављају самостално у виду занимања естрадно-музичку делатност уместо да за њих подноси захтеве репрезентативном Синдикату естрадних уметника и извођача Србије. За ово кршење законских прописа поднета је пријава Министарству куклтуре и тужба надлежном суду.

   Позивамо музичаре који још нису добили уверења или потврде да се јаве горе наведеним овлашћеним организацијама ради спровођења поступка "легализације" свог статуса у обављању естрадно-музичке делатности у складу са наведеним законским прописима и ПКУ.

   ОБАВЕШТЕЊЕ

   ЗА МУЗИЧАРЕ, ВОКАЛНЕ СОЛИСТЕ И ОРГАНИЗАТОРЕ КОЈИ ИМАЈУ РЕГИСТРОВАНУ АГЕНЦИЈУ ЗА МУЗИЧКУ ДЕЛАТНОСТ КОД АПР
   23. мај 2016.

   Власници агенција за музичку делатност (предузетник или правно лице) су у обавези у смислу члана 199. став 3. Закона о раду и члана 2. и 4. Посебног колективног уговора о радном ангажовању естрадно-музичких уметника у угоститељству - ПКУ ("Службени гланик РС", бр. 23/15) да са естрадно-музичким уметницима и извођачима које ангажују у естрадно-музичким програмима закључују типске уговоре о извођачком раду (делу).

   (Текст уговора објављен уз наведени ПКУ).

   Такође су у обавези да код закључивања наведеног појединачног типског уговора приложе копију уверења о статусу извођача које се издаје у складу са Законом и култури или потврду коју у смислу члана 199. став 3. и члана 2. наведеног ПКУ издаје Самостални синдикат естрадних уметника и извођача Србије – Београд, Дечанска 14/VII. (Уверење – потврду треба да има и власник агенције ако наступа у естрадно-музичким програмима.)

   Према члану 108а Закона о порезу на доходак грађана агенције су дужне да закључене уговоре и да до 5-ог у месецу предају надлежним пореским управама и на уговорене износе обрачунају и уплате припадајуће порезе и доприносе и о томе им поднесу извештај.

   За непридржавање наведеног предвиђене су казнене одредбе које се крећу од високих новчаних казни до затварања рада агенције.